සරුසාර උක් වගාව 01

සරුසාර උක් වගාව 02

සරුසාර උක් වගාව 03

සරුසාර උක් වගාව 04

උක් හකුරු නිෂ්පාදනය

උක් වගාවේ  වල් මර්ධනය

උක් වගාවේ උණු දිය ප්‍රතිකාරය

උක් වගාවට පොහොර යෙදීම